5 วันเกิด พ้นเคราะห์กรรมจะมีแต่เรื่องดีๆ มีเงินใช้


วัน ศุกร์

ลำบากมานาน ช่วงนี้จะเป็นช่วง ข า ขึ้ น จะมีงานเข้ามาให้ทำเยอะมาก มีคนคอ ยเข้ามาให้การสนับสนุนช่ว ยเหลือ มีโอ กาสได้ทำงานร่วมกับชาวต่ างชาติ ฐ านะดี

การเงินก็จะดีต ามไปด้วยเช่นกัน ที่สำคัญคนวันศุกร์ยังมีเกณฑ์จะถูกรางวัลใหญ่ได้จับเงิน ม ห าศ าลเลยด้วย ทำให้ครอบครัวสุขสบาย ตั้งตัวได้อ ยู่อย่ างมีความสุข

วัน อังคาร

มีเกณฑ์จะได้รับการสนับสนุนช่ว ยเหลืีจากผู้ใหญ่หรือคนที่มีอายุมากกว่าคุณ และคนวันอังคารยังมีสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์คอ ยคุ้มครนงอ ยู่อีกด้วย

มีเกณฑ์จะมีข่ าวดีเกี่ยวกับการเงิ น การงาน ให้คุณได้ชื่นใจ และยังมีเกณฑ์จะได้รับโช ค ก้อนโตจากกา รเสี่ ย ง ดว ง อี ก ด้ ว ย น ะ

วัน พฤหัสบดี

เวลาทำอะไรอย่ าโดดเด่นเกินจนคน ห มั่ น ไ ส้ เพราะว่าคุณมีคู่แข่งเยอะ คน อิ จ ฉ า เยอะมาก คนที่ไม่ค่อ ยถูกชะต ากับคุณในที่ทำงานก็เยอะเสี ยด้วย และชีวิตคุณตั้งแต่บั ดนี้เป็นต้นไปจะเจอแต่เรื่องน่ายินดี โดยเฉพาะหากได้เจอคนต่างชาติ ลูกครึ่ง ก็จะนำเอาความโช คดี เงินทองเข้ามาทำให้ชีวิตคุณก้ าวหน้ าไปยิ่งกว่าเดิม หาเวลาไปทำบุญ ทำทานบ้างก็จะช่ว ยให้ชีวิตมีบารมีหนุนนำมากขึ้นด้วยนะ

วัน อาทิตย์

พย าย ามอย่ าไว้ใ จใครง่ายเกินไป ทางที่ดีให้เวลาเป็นตัวช่ว ยในการพิจารณาคนด้วยจะดีกว่าทำให้ได้เห็นนิสัยที่แ ท้จริงของคนได้ หากรีบตั ดสินใ จอะไรเร็วเกินไปคนที่จะเสี ยใ จ ผิ ดหวังก็จะเป็นคุณเอง ปัญห าต่าง ๆ จะเข้ามาเพราะความใ จร้อนของคุณ

และพอผ่านมิถุนายน 2562 นี้ไปแล้วชีวิตจะดีขึ้นมาก ๆ มีคนคอ ยเข้ามาช่วยเหลือ การงานโดดเด่นมาก ส่วน ศัตรู ที่คิด ไ ม่ ดี กับคุณก็เริ่มจะแ พ้ ภั ย ตั วเองไปทีละราย ๆ สุดท้ายก็ ห า ย ไ ป จากชีวิตคุณเอง

วัน เสาร์

อาร มณ์ไม่ค่อ ยนิ่งนะใครทำอะไรก็ไม่ค่อ ยถูกใ จ เอาเสี ยเลย จนสุดท้ายก็เครี ย ดมาก ป ว ดหั ว แต่ว่าพอ มาถึงช่วงนี้แล้วชีวิตจะเจอแต่เรื่องดี ๆ มีเกณฑ์ได้เลื่อนตำแหน่ง เงินเดือนขึ้น มีเงินทองไหลเข้ามามากมาย แล้วก็ยังมีโช คด้านการ เ สี่ ย ง กับล็ อตเตอร์รี่อีกด้วยนะ