ชะตาเกิด 3 ราศี หลังเดือนนี้ไป หมดทุกข์ พ้นเคราะห์แล้ว


  1. ราศีกรกฎ (15 ก.ค. – 16 ส.ค.)

ดวงชะตาในช่วงเดือนถัดไปถือว่าดีขึ้นอย่างมาก หากอะไรที่เคยติดขัดก็จะดีขึ้น

เหมือนเมฆหมอกที่บังตาเริ่ ม จ า ง ห า ย ไ ป

เ รื่ อ งบริวารที่จะสร้างปั ญหาให้คุณแบบคาดไม่ถึง

แ น ะ นำ ก าร เ สริมด วง ควรหาโอกาสไปทำบุญ ไ ถ่ ชี วิ ตสั ตว์น้ำ

และหาโอกาสทำบุญถวายปัจจัยค่าน้ำ จำนวนเท่ากับอายุ+1

  1. ราศีมีน (14 มี.ค. – 12 เม.ย.)

เมื่อพ้นเดือนกรกฎาคมไปปัญหาอุปสรรคที่เคยกวนใจชาวราศีมีนจะลดลงไปมาก

ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคด้านการงาน และสุ ข ภ า พ

จ ะ เ บ า บ า ง ลงไปมาก การงานมีโอกาสสมหวังมากขึ้น

แม้ว่างานจะหนักหน่อยแต่สุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้ก็ถือว่าคุ้มค่า

ปั ญหาเ รื่ อ งสุ ข ภ า พก็น่าก ลั ว บ างคนอาจถึงขั้นเจอเหตุที่ไม่คาดฝัน

แต่ถ้าผ่านเดือ น ก ร ก ฎ าคมไป

จ ะ ดี ม ากขึ้น เ สี ย อ ย่ างเดียวคือเ รื่ อ งการเงินมีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายมากอยู่

แนะนำการเสริมด วง ควรหาโอกาสไปทำบุญบริจ า ค โ ล ง ศ พ หลังจากทำบุญควรกรวดน้ำด้วย

  1. ราศีเมษ (13 เม.ย. – 13 พ.ค.)

หากพ้นเดือนกรกฎาคมได้เมื่อไหร่ ชาวราศีเมษจะมีโอกาสได้ถอนหายใจย าวย าว

เพราะช่วงที่ผ่านมามีปั ญหาติ ดขัดหลายอย่ าง

ที่ทำให้ คุณ ไ ม่ ส บ ายใจ นอกจากปั ญหาในเ รื่ อ งงานแล้วยังมีปั ญหา

เ รื่ อ งสุข ภ า พ ก ารเจ็ บเนื้อเจ็ บตัวอีกต่างหาก

ใ น ที่ สุ ด ค วามเ ครี ยดก็จะค่อยค่อย ทุเลาเบ าบ างลงไป

โดยเ รื่ อ งที่ดีคือเ รื่ อ งการงาน จะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงไปในทางที่ดีขึ้น

มี โ อ กา ส สมหวังเ รื่ อ งการงานมากขึ้นนอกจากนี้ชาวราศีเมษ

ก็ยังได้รับแรงสนับสนุนจากผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาอีกด้วย

แนะนำการเสริ มด วง ตอนนี้ยังไม่พ้นเคร าะห์ขอให้ชาว ร า ศี

เ มษหาโอกาสทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์ ห รื อ ก า รง ด บ ริ โภคเนื้อสัตว์ในบ างมื้อเพื่อเสริมด วง