ข่าวดี นักเรียน ป 1 ถึง ม 6 รับคนละ 3000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน


หลังจากที่ น าย จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์​ มีโครงการ “พาณิชย์ลดร าค า!

ช่วยประชาช น” Lot 5 Back To School เพื่อลดค่ าครองชีพ ลดราคากว่า 1,600 รายการ

ช่วยลดค่ าครองชีพของผู้ปกครอง มีสินค้ าเข้าร่วมรายการลดร าค าทั้งหมด 6 กลุ่ม รวม 7,158 รายการ ลดสูงสุดร้อยละ 68

ล่ าสุด มีความเคลือนไหวจากทาง น ายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธร รมราช

พร รคประชาธิปัตย์ ขอบคุณ “จุรินทร์” ที่จัด แบ็ค ทู สคูล เป็นเรื่องที่น่ายินดี

เห็นความสำคัญของการศึกษา และช่วยแก้ปัญหาค่ าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียน

ที่ต้องรับภาระหนักในช่วงเปิ ดเทอมการศึกษา จะต้องหาเงิ นจำนวนหนึ่ง

เพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียน และค่ าเล่าเรียนของบุตรหลาน

ถือว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากการระบ าดของเชื้ อไ วรั สโ ควิ ด-19

ทุกครั้งที่มีการเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่ ผู้ปกครองและนักเรียน

จะมีหน้าที่เดินเข้า2โ ร ง คือผู้ปกครองเข้าโร งจำนำ ลู กหลานเข้าโ ร งเรียน

น ายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธร รมราช พร รคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง

ในส่วนการเยียวย านักเรียนของรั ฐบ าล ขอเสนอให้รั ฐ บ าลได้ช่วยเหลือผู้ปกครองผ่ านเด็ กนักเรียน

โดยจัดการช่วยเหลือในลักษณะ”ของขวัญวันเปิ ดเทอม”ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ทุกคน

โดยการเยียวย า ควรมีทั้งนักเรียนในสังกัดโ รงเรี ยนรั ฐบ าลและโ รงเรี ยนเอกช น

คนละ 1,000 บ าท ซึ่งเป็นอัต ร าการเยียวย าเท่ากับที่มติคณะรั ฐม นต รีเมื่อวานนี้(16มิ.ย.)

อนุมัติเยียวย าช่วยเหลือ ให้แก่ “เด็ กแรกเ กิด-สูงอายุ-พิการ” คนละ1,000บ าท จำนวน 6.7 ล้านคน

การช่วยเหลือให้นักเรี ยนคนละ1,000บ าท ระยะเวลา3เดือน

นอกจากจะช่วยส่งเสริมการศึกษาของชาติแล้ว ก็ยังเป็นการกระตุ้ นเศร ษฐกิ จตามนโยบ ายรั ฐ บ าลในทางอ้อม

ไม่น้อยกว่าการแ จกแพ็ คเกจกระตุ้นการท่องเที่ยวของรั ฐบ าลในขณะนี้อีกด้วย