คนเกิด 4 วัน ต่อไปนี้ เตรียมรับโชคใหญ่ เหนื่อยมากแต่จะรวยมาก


พฤหัสบดี

สำหรับคน ที่เกิ ดในวันพฤหัสบดี หน้าที่การงาน ในช่วงนี้ ถึงแม้ว่าจะมีบ างสิ่ ง

บ างอย่ างที่เข้ามา ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน อาจจะรู้สึกขา ดๆ ห า ยๆ บ างสิ่ง

บ างอย่ างไป อาจจะเป็นลู กน้องที่รู้ใจ ลู กจ้างที่รู้ใจ อาจจะเหนื่อย

แต่คุณก็สามารถ ทำงานให้ลุล่วงได้ต ามกำหนด

สำหรับการเ งิน สถานการณ์การเงิ น เริ่มดีมากขึ้น คนรอบข้าง

เริ่มให้การเกื้อหนุน ไม่ว่าจะทำอะไร หาขายออนไลน์ก็ดี ต ามตลาดที่คุณ

ต้องการก็ดี จะช่วยสร้าง ร ายได้ให้งดงาม คนรา ยจ่าย ที่มากขึ้นคุณก็สามารถ

ผ่อนคลายมันได้ สัปดาห์หน้า จะเป็นการดีที่สุด สำหรับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ

เสาร์

สำหรับคนที่เกิ ด ในวันเสาร์ ในเรื่องของหน้าที่ การงานช่วงนี้ จะเข้าใจผู้อื่น

ได้เป็นอย่ างดี หน้าที่จะประสานงาน กันเป็นสิบทิศ จะได้รับการคลี่คลาย

ปัญ หาต่างๆ อาจจะรู้สึกเหนื่อยบ้ าง ในเรื่องของทัศนคติ

เพื่อนร่วมงานบ างคน บ างกลุ่มอาจจะ ทำให้คุณเดือ ดร้ อ น

การเงิ นในช่วงนี้ เจอกับค่ าใช้จ่าย ที่ไม่ทันค าดคิด การลงทุนบ างอย่ าง

บ านปลาย เจอลู กห นี้ ผิ ดสัญญา ค่ าใช้จ่ายมากมาย โดนยืมเงิ นแล้วไม่คืน

แต่ปลายเดือน จะมีร ายได้พิเศษ เพิ่มมากขึ้น

อังค าร

สำหรับคน ที่เกิ ดในวันนี้ ในเรื่องของ หน้าที่การงาน หากธุรกิจของคุณ

ที่กำลังทำอยู่นั้น มีการติดต่อสื่อส า ร กับคนต่างชาติต่างถิ่น จะสำเร็ จ ไปได้ด้วยความงดงาม

ช่วงนี้จะต้อง ร ะมั ดร ะ วั งปั ญหา เกี่ยวกับความขัดแ ย้ ง เพื่อนร่วมงาน

บ างทีอาจจะทำให้ คุณเดือดร้อน ผลงานโดดเด่น อาจจะทำให้มีคนนินทา

การเงิ นในช่วงนี้ มีร ายได้มากขึ้น แต่ถ้าหากนำเงิ น ไปลงทุนกับ

สิ่งที่ไม่มีความรู้ จะเ สี ยหาย อาจข า ดทุนได้มาก ช่วงนี้ไม่ควรลงทุน ในธุรกิจใหม่ๆ

ศุกร์

คนที่เ กิดในวันศุกร์ หน้าที่การงาน ของคุณ ในช่วงนี้ ถือว่าเป็นช่วงที่

เหมาะสม มีโอกาสได้ ลงหลักปักฐาน เจอแนวทาง ในการทำงานที่ชอบ

ที่ใช่ ส่วนคนที่ ทำงานมานาน ธุรกิจหน้าที่ การงานจะเริ่มมั่นคง ตำแหน่งเริ่มสูง

การเ งิน ช่วงนี้จะได้รับ การส่งเสริม จากผู้ใหญ่ การค้ าขาย

กำไรงดงา ม มากมี มีร ายได้พิเศษ เพิ่มมากขึ้น ได้เงิ นปันผล และการลงทุนไว้นานแล้ว