ชะตาราศี 3 อันดับ ดวงดีขึ้นครึ่งปีหลัง มีเกณฑ์รวย ได้ปลดหนี้


อั นดั บ 3. ราศีกุมภ์

คนเกิ ดร าศีนี้ที่ผ่านมา เหนื่อยย ากลำบ าก โดยส่วนใหญ่กุมภ์ จะเป็นร าศีที่มีคนช่วยใช้เงิ น

จะเป็นคนหาเงิ นมา เป็นผู้นำครอบครัวเงิ นส่วนใหญ่ จะหมดไปกับคนรอบข้ าง

แต่ครั้งนี้จะมีความโช คดี เพราะร าศีกุมภ์จิตใจดี ชอบสร้างบุญ

โดยการทำท าน ตั้งแต่ครึ่งปีหลังเป็นต้น จะมีโอก าส

ได้ป ล ดห นี้ปลดสิ น ความโช คดีจะเกิ ด ขึ้นกับร าศีกุมภ์

อั นดั บ 2. ราศีสิงห์

สำหรับคนที่เกิ ดร าศีสิงห์ ที่ผ่านมาคนร าศีนี้

ต้องทำงานเหน็ดเห นื่อยเหมือนกับเสื อ ที่หาอ าหารตลอดทั้งวัน

ที่เหนื่อยที่ผ่านมา ทำแล้วไม่ได้เงิ น ได้รับคำช มอย่ างเดียว แต่ครั้งนี้คนเกิ ดร าศีนี้

จะมีความโช คดี อาจจะต้องมีเจ้านายติดต่ อมาให้ไปทำง านและได้

เงิ นก้อ นใหญ่ หรืออาจจะมีเพื่อนนำโ ช คมาให้

ดั งนั้ นสิงห์จึงมีโอกาสโช คดีกับการป ล ดหนี้ โดยเพื่อนและเจ้านาย เป็นคนนำสิ่งดีม าให้

อั นดั บ 1. ราศีธนู

ที่ผ่านมาคนเ กิ ดร าศีธนูที่ผ่านมานั้ น สนุกสนานมากมายใช้เงิ นก็เก่ง

โดยมักจะซื้ อของสวยงามช อ บแต่งตัว รักในการซื้ อของต่าง

เรียกได้ว่าคนเกิ ดธ นูใช้เงิ นเยอะมาก

แต่ในครั้งนี้คนเกิ ดร าศีธ นู มีโอกาสโ ช คดีจากคนรัก คนรักจะม อ บสิ่งดีให้

โดยเฉพาะโอกาสและสามารถถึงขั้นป ล ดหนี้ได้ โอกาสนั้ นอาจจะคือการหยิบยื่นสิ นค้ าที่ดี

ให้มาทำตล า ดหรือมีโอกาสแ น ะนำอาชีพดีเกิ ด ขึ้น

ดั งนั้ นคนรักจะส่ งเสริมให้คนเกิ ดร าศีธ นูมีโอกาสดี สามารถป ล ดหนี้ได้