ท่านที่มีวาสนาบารมี อย่าปล่อยให้โอกาสนี้เลื่อนผ่าน


ทุกคนทราบเป็นนอย่างดีอยู่แล้วว่า…บุญวาสนาแข่งกันไม่ได้ แข่งเรือแข่งพายแข่งกันได้

หากอย ากมีบุญวาสนาดี บารมีมาก ให้หมั่นทำบุญสร้างกุศล คิดแต่สิ่งดีๆ ดึง ดู ด แต่สิ่งดีๆเข้าหาตัว และคนที่เรารักอยู่เสมอ

ไม่ได้อยู่ที่คุณมี ร ถ ห รู เพียงใดขับ แต่อยู่ที่ขับรถกลับบ้านได้อย่าง ป ล อ ด ภั ย หรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่คุณมีบ้านหลัง

ใหญ่โตเพียงใด แต่อยู่ที่ในบ้านมีเ สี ย ง หัวเราะ หรือไม่ไม่ได้อยู่ที่พ่อแม่เหลือมรดก ไว้ให้คุณหรือ ไม่แต่อยู่ที่พ่อแม่แ ข็ ง แรง

ให้คุณดูแลปรนนิบัติ หรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่คุณมีคู่ชีวิตสวย หรือหล่อเพียงใดแต่อยู่ที่เขาและเธอเข้าใจคุณ หรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่ลูกของคุณเรียนเก่ง

ทำงานเก่งเพียงใด แต่อยู่ที่ ก ตั ญ ญู รู้ คุณ หรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่คำหวานหู หรือเ สี ย ง ปรบมือเมื่อคุณมีเงินนั้นดังเพียงใด แต่อยู่ที่เมื่อคุณ

ล้ ม ลง ยังมีอีกหลายมือยื่นมา ฉุ ด ให้คุณลุกขึ้นยืนใหม่ อีกครั้ง หรือไม่ เพราะฉะนั้น อย่า อ ว ด ว่ามีเงิน เพราะย า ม เ จ็ บ ป่ ว ย

นอน โ ร ง พ ย า บ า ล มันไม่ต่างอะไรกับกร ะ ดาษ อย่า อ ว ด ในตำแหน่งหน้าที่ที่มีอยู่ เพราะวันใดที่คุณ ล้ ม ป่ ว ย

ทุกคนทราบเป็นนอย่างดีอยู่แล้วว่า…บุญวาสนาแข่งกันไม่ได้ แข่งเรือแข่งพายแข่งกันได้

ยังมีคนเป็นจำนวนมากที่ทั้งเก่งและ เ ยี่ ย ม ยอดรอ เ สี ย บ ตำแหน่งต่อจากคุณ อย่า อ ว ด รถยนต์ที่คุณขับ เพราะวันใดที่คุณจากไป

กุญแจรถก็อยู่ในมือ ของคนอื่น อย่า อ ว ด ว่ามีบ้านหลังใหญ่โตวันที่คุณจากไป มันก็เปลี่ยนเป็น ของคนอื่นสุขอยู่ที่ใด สุขอยู่ที่ใจ รู้ใจได้สุข

ความสุขของคนเราแ ต ก ต่างกันบางคนไปท่องเที่ยว เพราะ มีเวลา มีเงิน ไม่มีใครให้พะวงบางคนชอบขี่จักร ย า น ได้อ อ กกำลังกาย

เห็นสิ่งสวยงามที่ ซ่ อ น เ ร้ น อยู่รายทางบางคนชอบ เข้าวัด ทำบุญภาวนา ทำจิตใจให้สะอาด ดื่ ม ด่ำในรส พ ร ะ ธรรม บางคนชอบทำสวน

ปลูกพืชผักเป็น งานอดิเรกที่แสนวิเศษผู้ที่ทำคุณปร ะ โยชน์ให้กับสังคม อุทิศตนให้สาธารณะกุศลผู้ที่อุทิศตนให้กับป ร ะ เทศ ช า ติ

เป็นบุคคลร ะ ดับมันสมอง เป็นทรัพย า ก รที่มีค่าการ เลี้ยง ดู หลาน เขาว่าแขนง แ ร ง กว่ากิ่งจริงนะเป็นความสุขที่ได้ช่วยลูกสุดที่รัก

และเฝ้าดูการเจริญเติบโตของ เ ลื อ ด เ นื้ อ เ ชื้ อ ไขการดูแลสามีและภ ร ร ย า สุดที่รักปร ะ เสริฐนัก คนที่เคยร่วมทุ ก ข์ ร่วมสุขกันมา

ทำให้รู้ว่าน้ำต าลไม่มีวันคลายรสหวานบางคนได้ดูแลบุพการี โชคดีที่ได้ปรนนิบัติ พ ร ะ อรหันต์สุขที่ได้ทำเพื่อท่านก่อน ส า ยเกิน

สุขใครสุขมันสุขในสิ่งที่ทำ ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันบางคนสวรรค์อยู่ในบ้าน แค่ เ อ น ก า ย มีเพลงเบาๆ เขาก็ว่าสุขแล้วชีวิตบั้นปลาย

แ ต ก ต่างกัน เราไม่จำเป็นต้องเหมือนใครและ เ อ า อย่างใคร

• เป็ นคว ามเชื่อส่วน บุคคล โปรด ใช้วิจ รณญ าณในก ารอ่า น •