5 ราศี ยิ่งขยันยิ่งรวย ลาภผลหลั่งไหล รายได้คล่องตัว

ร า ศีพฤษภ

พฤษภ1.jpg

โช คชะต าในช่วงนี้มีโอก า ส ที่จะได้บ า งสิ่งบ า งอย่ างมาครอบครอง

เป็นสิ่ งของมีค่ าราค าแ พ ง มีโอกาสได้รถ หรือบ้ านคันใหม่

ในระยะเวลาอันสั้น คนที่เกิ ดในร าศีนี้ เป็นคนที่มีความอดทนมุมานะ

ในการเลี้ยงชีพมาก มีเป้าหมายและพลังกายพลังใจ ที่เข้มแข็งมีความละเอียด

ในการใช้ชีวิต คุณเองนั้น เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ ในความรัก มากคนหนึ่ง

มากถึงว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่ าง กับฝ่ายตรงข้ามได้เลย

ตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่ช อ บความมั่นคง ในชีวิตจะทำทุกวิถีทาง เพื่อให้ตัวเอง

และ คนรอบข้างมีความสุข และไม่ลำบ ากดูด ว งชะต าชีวิตของคุณนั้น

กำลังจะได้ดิ บได้ดี จากการกระทำของคุณที่ผ่านมา ความสำเร็จ กำลังจะมา

ในอีกไม่ช้าสิ่ งที่คุณได้คิดไว้จะประสบความสำเร็จแน่

ถ้าคุณมีความแน่วแน่ และมีเป้าหมายที่ดี

อีกทั้งในช่วงของกลางเดือนนี้ ย าวไปถึงในช่วงของกลาง

เดือนธันวาคม มีโอกาสจับจังหวะชีวิตดีๆ ได้โช คลาภจากการ

เ สี่ ย งท า ยเก็ บด วงของคุณไว้ขอให้โช คดี

ตลอดปีตลอดไป มีโช คเ รื่ อ งการเ สี่ ย งด วง สาธุถูกห ว ยมี ด วง

ร า ศีพิจิก

.jpg

โดดเด่นในเ รื่ อ งของการเงิ น มีเงิ นเข้ามาแบบไม่ข า ดสาย

ทำอะไรก็ทำให้ประสบความสำเร็จ มีความน่าเ ชื่ อถือมากขึ้น

ชาวราศีพิจิกเป็นผู้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ที่สามารถเป็นไปได้

ทั้งคนแสนดีและแย่มากๆภายในคนๆเดียวกัน ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเขา

ชาวพิจิกเป็นคนใจอ่อน จิตใจดี แต่ว่าก็โ ก ร ธและก็อารมณ์

เ สี ยง่าย ชาวพิจิกเป็นคนมีความมั่นใจ ในตนเองสูงมาก

ไม่ยอมใคร เอาแต่ใจตัวเอง เป็นที่ตั้ง

ซึ่งบ างครั้ง ก็ทำให้เขาดูโดดเด่น เป็นผู้นำ แต่บ างครั้งเมื่อรวมกับอารมณ์

ที่ปรวนแปรและเอาแต่ใจ ก็จะทำให้ชาวพิจิก เป็นคนน่าก ลั วอยู่เหมือนกันเก็ บ

ด วงของคุณไว้ ขอให้โช คดีตลอดปีตลอดไป

มีโช คเ รื่ อ งการเสี่ ย ง ด วง สาธุถูกห ว ย มี ด วง

ร า ศีสิงห์

สิง1.png

ช่วงนี้จะมีข่ า วดี เกี่ยวกับการเงิ นเข้ามา ใครกำลังมองหาช่องทางใ ห ม่ๆ

หรือกำลังจะเปลี่ยนงาน จะได้สิ่ งที่ดีกว่าเดิม คนที่เกิ ดวันนี้เป็นคนที่มีความคิดดี

มีความคิดที่แตกต่าง จากผู้อื่น เป็นบุคคลที่ใครในสังคม ต้องการอย ากได้อย ากมี

ตัวคุณเองนั้น เป็นคนที่แก้ปั ญหาให้กับบุคคลอื่นได้ แต่จัดการกับ

ปั ญหาของตัวเองไม่ได้สักที หลายสิ่งหลายอย่ าง

ที่ช่วยเหลือคนอื่นไป แต่สุดท้ายตัวเอง ก็กลับกลายเป็นห ม า

ด วงชะต าของคุณนั้น มีเกณฑ์ที่จะได้ดิ บได้ดีจากคนใกล้ตัว

แต่จะต้องระ มัดระ วั งคนใกล้ตัวบ างคน ที่อาจทำให้ตัวคุณลำบ ากใจ

โช คชะต าชีวิตจะนำพาให้คุณ รู้จักกับคนคนหนึ่ง ที่จะทำให้

โช คชะต าชีวิตของคุณสูงขึ้น ช่วงนี้แนะนำหรือว่าให้ไปเปิ ด

โช คเปิ ดด วงชะต าของคุณ ที่วัด บริจ า คสิ่ งของเหลือใช้

ช่วยเหลือวัด กรวดน้ำทำบุญ บริจาคเงิ นให้กับโรงพย าบ าล

ช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีอันจะกิน หาได้ทำสิ่ งเหล่านี้ก่อนสิ้นปี

มีโอกาสที่จะได้เปิดโช คในช่วงของปีหน้าตลอดทั้งปีด วงกำลังจะมาแล้ว

เอาช้างมาฉุดก็ไม่อยู่ เตรียมรับทรั พย์ก้อนโตไม่ได้เลย

สำหรับคนที่เกิ ดในวันนี้ เก็บด วงของคุณไว้

ขอให้โช คดีตลอดปีตลอดไป มีโช คเ รื่ อ งการเ สี่ ย งด วงสาธุถูกห ว ยมี ด วง

ร า ศีกันย์

1

ไม่ว่าคุณจะชุ ลมุ นมาก แค่ไหนก็ตามหากงานดูยืดเยื้อย าวน า น

ให้หาต้นเหตุให้เจอ และลงมือกับมัน แต่ในส่วนของผลงานนั้น

ปีนี้คุณจะได้ข่ า วดีเกี่ยวกั บความนิย มยกย่องได้ร า งวัล

ได้เกียรติยศ บุคคลที่อยู่รอบๆ จะมองคุณด้วยความชื่นช ม

คนที่เคยร่วมงานกันมา ก็จะตระหนักในความสามารถของคุณ

ส่วนคนที่เคยสบประม า ทคุณไว้ จะได้รู้ว่าใครคือตัวจริงกันแน่

สิ่งสำคัญมากที่สุดอีกอย่ าง คือการเปิดตัวเองให้กว้าง ออกสังคมให้มากขึ้น

พบปะผู้คนใหม่ๆ หรือแ ล กเปลี่ยนกับคนที่ต่างไปจ า ก

ชีวิตประจำวัน ความกระตือรือร้ นจะพาคุณ ไปหาช่องทางเด่นๆ

และจะได้มิตรทางการงาน อันนำไปสู่ผลประโยชน์ที่ดี ในอนาคต

ในภาพรวมแล้ว คุณหวังได้ในเ รื่ อ งของตำแหน่งหน้าที่

การส อ บการแข่งขัน และจะมีผู้ช่วยเหลือเกื้อกู ลอยู่มากเ รื่ อ งหนักๆ

นั้นเจอแน่ อย่ าถ้าคุณเองสู้ไปไม่ถอย แล้วจะได้ชัยชนะ

มีเกณฑ์ที่จะถู กสลากร า งวัลใหญ่ๆ ในปีนี้อย่ างแน่นอน

ร า ศีมีน

มีน1.png

เรื่ อ งของการเ งินถือว่า ไปได้ดีคุณเป็นร าศีที่จะมีโช ค

มีเ งินก้อนโตเข้ามาหรือบ างคนอาจ จะมีโอกาสเ รื่ อ งการหมุนเงิ นใหม่ ๆ

ถ้ามองกันแล้วความมั่นคง ในชีวิตของคุณถือว่า อยู่ในเกณฑ์ที่ดี อย่ างแน่นอน

ต้องย้ำว่าปีนี้คุณมีโอก า สในเ รื่ อ งการลงทุ นที่หลากหลาย

ไม่ได้บอกว่าทุกอย่ างจะดีหมด บ างอย่ างก็ดี แต่บ างอย่ างก็อยู่ในจุดที่

ต้องระมัดระ วั ง สิ่งสำคัญขอให้เราตั ดสินใจหรือทำสิ่งต่าง ๆ

ด้วยสติและด้วยประสบการณ์อย่ าตั ดสินใจทำอะไรตาม

ที่คนอื่นบ อ กว่าดีบ อ กว่าใช่ เพราะโอกาสที่จะ

เ สี ยเงิ นไปฟ รีๆนั้น มีสิทธิ์ที่จะเ กิดขึ้นได้

ในเ รื่ อ งของโช คลาภไม่ใช่เ รื่ อ งเด่นมากนักปีนี้เป็นปี

ที่คุณจะได้ร า ยได้มาจากไหวพริบปฏิภาณ สติปัญญา

และการคว้าโอก า สต่างๆเอาไว้ ดังนั้นใครที่เป็นนักเ สี่ ย งโช ค

อาจจะต้องทำใจเผื่อเ รื่ อ งตรงนี้ไว้ด้วยเ รื่ อ ง

ของปั ญหาการเงิ นห นี้สิน ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ ดีขึ้น