เหนื่อยมานานพอแล้ว 3 วันเกิดนี้ ดวงจะพ้นเคราะห์ จากนี้ไปเตรียมตัวรวย


วันจันทร์

สำหรับท่านที่เกิ ดในวันจันทร์ แม้ว่าในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา

ตัวคุณเองนั้นจะเจอ กับปัญห ามากมายก็ต าม ทำเยอะได้น้อ ย

รู้สึกเหนื่ อ ยและท้ อ แ ท้ผิ ดหวังกับทุกสิ่งทุกอย่ าง

อีกครั้งในช่วงที่ผ่านมานั้นยังเจอความรักที่แ ย่ๆ อีกต่ างหาก

แต่เชื่ อเถอะว่าหลัง ผ่านพ้นในช่วงของกลางปีนี้เป็นต้นไป

อีกไม่กี่วันก็พ้นกลางปีแล้ว โช คชะต าของคุณมีเกณฑ์ถูกสล ากรางวัลใหญ่

มีโอ กาสได้ปลดห นี้สิน จะมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองม า ก ยิ่ งขึ้ น

วันอังคาร

ต้องขอบอ กก่อนเลยว่าคนที่เกิ ดในวันอังค าร

ช่วงนี้มีก ร รมในเรื่องของการเงิ นเป็นหลัก มีก ร รมมาตั้งแต่อ ดีตชาติ

ทำอะไรมักจะไม่ค่อ ยประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่

ทำอะไรก็รู้สึกว่าไม่เต็มร้อ ย ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมานั้น

ลำบ ากย ากเย็นเหลือเกินหยิบจับอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จ

แต่หลังผ่าในช่วงของรอบกลางเดือนนี้เป็นต้นไป ทุกสิ่งทุกอย่ างที่กำลังต ามหา

มีโอ กาสได้พบเจอและได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของ

อีกทั้งในเรื่องของการเงิ นจะได้เกิ ดขึ้น อ ย่ า ง แ น่ น อ น

วันเสาร์

สำหรับผู้ที่เกิ ดในวันเ ส าร์ ขอบอ กต ามตรงเลยว่าในช่วง

10 ปีที่ผ่านมานั้นชีวิตของคุณนั้นมันเหนื่ อ ยกับการหาเงิ นหนักม ากๆ

มีความรู้สึกท้ อแ ท้ผิ ดหวังมากนับครั้งไม่ถ้วน ทำอะไรแล้วไม่ได้ผ ลไม่ได้ดั่งใจ

เลย ด ว งตกตลอ ด 10 ปีเต็มใน เ รื่ อ ง ข อ ง ก า ร

เ งิ นเรียกได้ว่าเป็นช่วงเคร าะห์ก ร รมของคุณ เป็นก ร รมเก่า

แต่คุณไม่ต้องห่วงอีกต่อไป หลังผ่านพ้ นในช่วงนี้เป็นต้นไป ชีวิตจะเริ่มดีขึ้นแบบเห็นได้ชัด