6 ปีนักษัตร บอกลาความลำบาก ชีวิตจะกลับมารุ่งเรือง รุ่งโรจน์อีกครั้ง


ปีระกา

ปีนี้แม้จะเป็นช่วงขาลง มีรายจ่าย มากกว่า รายรับ และยังเจอปั ญ ห าอุปส ร รค

ประทุเข้ามาแบบหลายทาง แต่เลิกน้อ ยใจคิดมาก

ได้แล้วมันกำลังจะผ่านพ้นไปภาระห นี้สินของคุณ

จะหมดไป ในช่วงไม่เกินกลางปีนี้ปั ญหาเล็ก น้อ ย

ก็จะหมดไปในสิ้นเดือนนี้ ถ้าอ ย ากมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

ควรต้องลงทุนร่วมธุรกิจหรือมีกิจการเป็นของตัวเองบ้ าง ลงแรงสักหน่อ ยบ อ ก

เลยว่าเป็นเดือนของคุณจริง ทำอะไรก็จะเริ่มประสบความสำเร็จอย่ างราบเรียบ

อ่ า นแล้วดีแ ช ร์เป็นกุศล ให้โ ชคเข้าข้าง เผื่อเพื่อน

ที่เกิ ดวันเดียวกับ ท่าน ร าศีเดียวกับท่านจะได้อ่ านไปด้วย

ขอให้ท่านประสบพบเจอ แต่สิ่งดีในชีวิต โช คลาภมากมาย

ขอให้ร วยท รัพ ย์ร วยโช ค มีบ้ านมีรถภายในกลางปีนี้ด้วยเทอญ สาธุบุญ

ปีมะเส็ง

อ ยู่ในช่วงเวลาของการปลดห นี้สิน อาจจะมีปั ญห าอุปส ร รคเล็กน้อ ย

กับการทำมาค้าขาย แต่บ อ ก ได้เลยว่า ดว งช ะต าของคุณ

จะได้ปลดหนี้อย่ างแน่นอนในขณะเดียวกัน คุณก็ต้องตั้งมั่นขยันตั้งใจ

ทำมาหากิน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การกอ บโ ก ยเงิ นในช่วงเดือนนี้ จะทำให้คุณได้รับท รัพ ย์แบบไม่ทันคาดคิด

คาดฝันกันเลยทีเดียวแวด วงการเงิ นของคุณ ในปีนี้จะสดใส

ทำอะไรประสบความสำเร็จ เป็นผลดีไปหมดอ่า นแล้วดีแ ช ร์เป็นกุศลให้โช คเข้าข้าง เผื่อเพื่อน ที่เกิ ดวันเดียวกับ

ท่าน ร าศีเดียวกับท่านจะได้อ่ านไปด้วย ขอให้ท่านประสบพบเจอ

แต่สิ่ง ดีในชีวิต โช คลาภมากมาย ขอให้ร วยท รัพ ย์ร วยโช คมีบ้ านมีรถมี

ท รัพ ย์สมบัติ ภายในปีนี้ด้วยเทอญ สาธุสาธุบุญ

ปีขาล

ด ว งไม่ค่อ ยดีทำอะไร จะเห นื่อ ย ไม่ค่อ ยประสบความสำเร็จ

เป็นยุคมืดเป็น ช่วงต กต่ำของชีวิตเลย ก็ว่าได้ แต่บัดนี้ดว งของ

คุณจะเปลี่ยนแปลงไป ในทางที่ดีขึ้นและจะดีต่อเนื่องไปจ น

ถึงในช่วงกลางปี จะหมดเคร าะห์หมดโศ ก โ ชคลาภ ก็มีเข้ามาให้ชื่นใจ

ดว งจะดีอย่ างมาก ยิ่งเรื่ องของความรักแล้ว ยิ่งดี ได้คู่ที่ดี

หากผู้ใดมีคู่ครองในช่วงนี้ ก็จะพบกับความสุข ความเจริญวาสนาผล

บุญจะช่วยประคับประคองให้ครอบครัวของคุณเจริญยิ่งขึ้นไป

อ่ านแล้วดีแ ช ร์เป็นกุศลให้โช คเข้าข้าง

เผื่อเพื่อนที่เกิ ดวันเดียวกับ ท่าน ร าศีเดียวกับท่านจะได้อ่ านไปด้วย

ขอให้ท่าน ประสบพบเจอแต่สิ่งดีในชีวิต โ ชคลาภมากมาย

ขอให้ร วยท รัพ ย์ร วยโ ชค มีบ้ าน มีรถมีท รัพ ย์สมบัติ ภายในปีนี้ด้วยสาธุบุญ

ปีมะเมีย

ดูเหมือนว่าด วงช ะต า จะยังไม่พุ่งไม่ก้าวหน้าเท่าไร ทำอะไรไปแล้ว

ก็จะเหมือนจะคว้าน้ำเห ลว มีแต่ภาระห นี้สิน

ที่ไม่ต้องบร รย ายมากแต่ทว่าดว งของคุณจะเริ่มเปลี่ยนไป

ที่จะได้ปลดห นี้สิน เตรียมตัวเตรียมใจรอพบกับ

ข่าวดีได้เลย การทำมาค้าขายจาก ที่เคยชะลอตัว

การเ งินอ ยู่ในช่วงฝืดเคืองมาตลอ ด จะเริ่มทุเลาลงอย่ าง

ได้ชัดการงานของคุณจะประสบความไหลลื่น ดีมากทุกอย่ างเป็นไปได้สวย

อ่ า นแล้วดีแ ช ร์เป็นกุศล ให้โช คเข้าข้าง เผื่อเพื่อน

ที่เกิ ดวันเดียวกับ ท่าน ร าศีเดียวกับ ท่านจะได้อ่ านไปด้วย ขอให้ท่าน ประสบพบเจอ แต่สิ่ง

ดีในชีวิตโ ชคลาภมากมาย ขอให้ร วยท รัพ ย์ร วยโ ชค

มีบ้ านมีรถมีท รัพ ย์สมบัติ ภายในกลางปีนี้ด้วยเทอญ สาธุ สาธุบุญ

ปีกุน

ทำงานอย่ างมาก ในช่วงปีที่ผ่านมา การเ งินชักหน้าไม่ถึงหลังหาเท่าไรใช้ไม่เคยพอ

บ างครั้งถึ งกับ ต้องอ ดมื้อ กินมื้อเพื่ออ ยู่ให้ถึงสิ้นเดือน แต่ดว งช ะต า

ของคุณกำลังจะเปลี่ยนไป มีเกณฑ์จะได้ปลดห นี้ปลดสิน

จากการที่คุณขยันหาทำมาหากินอย่ างสุจริต ซื่อตรง โช คช ะต าจะเข้าข้าง ช่วยนำพาให้ดว งของคุณ

ดำเนินไปพบกับความเจริญมั่งคั่ง ทำอะไรก็จะเริ่ม ประสบความสำเร็จจากคนไม่มีเงิ นเก็บ

ก็จะเริ่มมีทีละเล็กทีละน้อ ยและนอ กจากจะได้ปลดห นี้แล้ว ยังมีเกณฑ์ได้ลาภจากการโช คเ สี่ ย งโช คเล็ก น้อ ย

อ่ านแล้วดีแ ช ร์เป็นกุศลให้โ ชคเข้าข้าง เผื่อเพื่อน ที่เกิ ดวันเดียวกับ

ท่าน ร าศีเดียวกับท่านจะได้อ่า นไปด้วย ขอให้ท่าน ประสบพบเจอ

แต่สิ่ง ดีในชีวิต โช คลาภมากมาย ขอให้ร วยท รัพ ย์ร วยโ ชค

มีบ้ านมีรถมีท รัพ ย์สมบัติ ภายในปีนี้ด้วยสาธุ

ปีมะโรง

ต้องเผชิญทั้งปั ญ ห า ทั้ง อุ ป ส ร รค ไม่ว่าจะเป็นเรื่ องการเ งินที่ฝืดเคือง

ไม่เข้าใครออ กใคร ทั้งการงานที่เจอแต่คนหน้าไหว้หลัง

ห ล อ ก ไม่ประสงค์ดี แต่เมื่อพ้นช่วงปีที่แล้วเข้าสู่ปีนี้

ดว งของคุณจะพุ่งสูงสุดขีด วาสนาประเสริฐกว่าผู้ใด หยิบจับอะไรเป็นการเป็นงาน

ดีเลิศประเสริฐศรีอย่ างแน่นอน ยิ่งการเงิ นแล้วนั้น บ อ ก เลยว่าจะได้จับเ งินแสน

เงิ นล้านแน่นอน มีเกณฑ์ได้ถูกสลากถูกรางวัลได้ลาภลอ ย

ก้อนใหญ่ก้อนโตหมั่นทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้กับเจ้า ก ร รมนายเ ว ร

ผลบุญจะช่วยให้ ผ่านพ้นเค ร า ะ ห์ ก ร รมที่ประสบอ ยู่ช ะต าจะดีจากนี้ย าวไป

ถึงช่วงกลางปี จะดว งขึ้นอย่ างถึงที่สุด หากมีธุรกิจ เป็นของตัวเองก็ จะประสบความสำเร็จ

เป็นที่น่าพอใจอ่ า นแล้วดีแ ช ร์เป็นกุศล ให้โช คเข้าข้าง เผื่อเพื่อน

ที่เกิ ดวันเดียวกับ ท่าน ร าศีเดียวกับท่านจะได้อ่ านขอให้ท่าน

ประสบพบเจอแต่สิ่ง ดีในชีวิตโช คลาภมากมายขอให้ร วยท รัพ ย์

ร วยโ ชค มีบ้ าน มีรถมีท รัพ ย์สมบัติภายในกลางปีนี๊ด้วยเทอญ สาธุบุญ