ดวงชะตาดีลง 4 วันเกิดยาวๆ รับทรัพย์ -ร่ำรวย- ชีวิตไม่ตกอับ


ร่ำร วยเงิ นทองชีวิตไม่ตกอับ

ถ้าพูดถึงเรื่องของด วงนั้น ก็คงอยู่คู่กับคนไทยเรามานานมากๆ

ตั้งแต่สมัยโบราณเชื่ อว่า หลายๆท่านนั้นก็คงเลยดูด วงกัน

แน่นอนอยู่แล้ว และวันนี้เราจะพาเพื่อนๆ นั้นมาเช็ คดว ง

คนที่เกิดในวันเสาร

์เป็นคนที่ช่างพูดช่างเจรจา บ างครั้งก็เป็นคนที่เจ้า

อารมณ์มีอาการโลเลไม่ค่อยแน่นอนสักเท่าไหร่ เป็นคนที่ขยันทำมา

หากิน รักการรักง า น เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงจริงจังกับทุกเ รื่ อ ง

แม้กระทั่งในเ รื่ อ งของความสัมพันธ์ของคนรัก ตัวคุณเองภายนอกดู

เหมือนว่าจะเป็นคนที่เจ้าชู้ แต่ลึกในใจแล้วเป็นคนที่

หวาดระแวงในเ รื่ องของการมีคนอื่นมากกว่า

ชอบคบคนเดียวชอบอยู่คนเดียวไม่ชอบหลายคน ด ว งชะตาในเ รื่ อ ง

ของการง า น ช่วงนี้กำลังรู้สึกท้อแท้ใจกับการทำง า นที่แสนเหน็ด

เหนื่อຍ แต่ไม่ช้าไม่นานมันก็จะก้าวผ่านพ้นไปเพียงแต่ต้องจับจังหวะ

ระยะเวลาให้ถูกต้อง ยิ่งในช่วงของวันที่ 9 สิงหาคมแล้วนั้นเป็นโอกาสที่ดี

มีโอกาสที่จะได้แสดงผลง า นให้เป็นที่ประจักษ์ ให้เป็นที่คนอื่นได้รับรู้

ความสามารถของตนเอง จังหวะนี้แหละเป็นจังหวะที่จะได้เพิ่มพูนกำลัง

ทรัพย์ในอนาคต มีโอกาสที่จะได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนขั้นเงิ นเดือนใน

โอกาสถัดไป อ่ า นแล้วดีมีวาสนา ขอให้แ ช ร์เก็บด ว งนี้ไว้ ขอให้พบเจอ

คุณงามความดีดั่งที่ได้ทำนายไว้ด้วยเทอญ สาธุ

****************************

วันศุกร์

เกิ ดในวันศุกร์ คุณเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ดี มีลักษณะความเป็น

ผู้นำที่ดีแต่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกให้ใครได้รับรู้และให้ใครเห็นสักเท่า

ไหร่ ตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่ขี้โมโหฉุนเฉียวพูดตรงไม่ค่อยอ้อมค้อม

จ นบ างครั้งก็ตรงเกินไปจะทำให้คนรอบข้างรู้สึกเกร็งไปบ้ าง ลองปรับ

เปลี่ยนนิ สั ยการเจ้าระเบียบของคุณ ให้อะลุ้มอล่วยมากกว่าเดิมแล้วจะ

พูดว่า ด ว งชะตาของคนเราจะดีขึ้นแบบไม่ได้ตั้งตัวกันเ ล ยทีเดียว อีก

ทั้งในเ รื่ อ งของการง า นนั้นแม้ว่าช่วงนี้ยังไม่เข้าที่เข้าทาง 100% แต่ก็

กำลังจะดีขึ้นเรื่อยและอีกไม่กี่วัน ด ว งในเ รื่ อ งของการทำง า นก็มี

โอกาสที่จะเพิ่มพูนมากกว่าเดิม

และมีโอกาสที่จะได้รับเงิ นมากกว่าเดิมอีกด้วย ในเ รื่ อ งของการเงิ นนั้น

ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่หาเ งินย ากลำบ ากพอสมควร มีหลายอย่ างได้เปลี่ยน

แปลงไปจ นทำให้คุณรู้สึกว่าท้อแท้และหมดกำลังใจ แต่สิ่งเหล่านี้กำลัง

จะก้าวผ่านไปด้วยความสามารถของตัวคุณเองเท่านั้น ทุกอย่ างกำลังจะ

เริ่มดีขึ้นเรื่อยจะต้องใช้ความสามารถและเวลา อ่ า นแล้วดีมีวาสนา ขอให้

แ ช ร์เก็บด ว งนี้ไว้ ขอให้พบเจอคุณงามความดีดั่งที่ได้ทำนายไว้ด้วยเทอญ สาธุ

****************************

วันอังคาร

คนที่เกิ ดวันอังค ารเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสีຍมีความมั่นอก มั่นใจ ในตัวเอง

สูงมาก รักอิสระจิตใจIด็ดข า ด ชอบทำทุกอย่ างตามอำเภอใจเรียกได้ว่า

เป็นตัวของตัวเองมาก แต่ละครั้งก็รู้สึกว่าคนรอบข้างมองคุณแปลก นี่

แหละคือผลของการที่เป็นตัวของตัวเองมากไปจึงทำให้คนรอบกายของ

คุณเปลี่ยนแปลงไปช่วงนี้คุณทำอะไรจะต้องจริงจังเป็นพิเศษแต่พย าย าม

อย่ าทำอะไรที่มันว่างมาดมากเกินไป ด ว งของคุณในเ รื่ อ งของการ

ทำง า นกำลังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูงยิ่งใน

ช่วง 3 วันต่อจากนี้เท่านั้นทำอะไรก็จะเริ่มดีขึ้นไปเรื่อย มีทั้งในเ รื่ อ งของ

การเ งินจะต้องมุมานะเป็นพิเศษ จะได้รับโช ค 2 ต่อกันเ ล ยทีเดียวในช่วง

ของวันที่ 15 16 17 นี้ อ่ า นแล้วดีมีวาสนา ขอให้แ ช ร์เก็บด ว งนี้ไว้ ขอ

ให้พบเจอคุณงามความดีดั่งที่ได้ทำนายไว้ด้วยเทอญ สาธุ

****************************

วันอาทิตย์

เกิ ดในวันอาทิตย์เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูง เป็นพวกที่ให้ความ

สำคัญในเ รื่ อ งของ คำพูดมาก่อนที่หนึ่งเสมอ หากได้พูดจาหรือเอื้อน

เอ่ยคำใดออกไปก็จะทำให้ดีที่สุดโดยไม่ลังเลสิ่งใด ตัวคุณเองนั้นเป็นคน

ที่ขี้น้อยใจเป็นคนที่ขี้เหงาเอาการ แต่เวลาดีก็จะดื้อแบบหัวชนฝา แต่

เวลาดีก็จะแสนดีแบบผิดหน้าผิดตา ด ว งคนในเ รื่ อ งของการทำง า น

ช่วงนี้จะได้พบเจอกับคนที่เป็นบุคคลที่สาม

ให้ระ มัดระ วังคนบ างคนที่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ เข้ามากอบโกยผล

ประโยชน์ที่คุณมี ช่วงนี้อีกทั้งยังต้องระ มัดระ วังเ รื่ อ งของปั ญหาเอกส า

รการเงิ น มีโอกาสที่จะทำบ างสิ่งบ างอย่ างที่ไม่เรียบร้อยและก่อเกิ ด

ปั ญหาได้ ในเ รื่ อ งของการเ งินแล้วนั้นจะมีโ ชคเกี่ยวกับตัวเล ขเข้ามา

เกี่ยวพัน ในช่วงของกลางเดือนมีโอกาสที่จะได้พบเจอโช คเป็นชุดใหญ่

เตรียมกระเป๋ารับทรั พย์รับเงิ นไว้ได้เ ล ย อ่ า นแล้วดีมีวาสนา ขอให้แ ช ร์

เก็บด ว งนี้ไว้ ขอให้พบเจอคุณงามความดีดั่งที่ได้ทำนายไว้ด้วยเทอญ สาธุ

แ ชร์เก็บดวงนี้ไว้ ขอให้พบเจอคุณงามความดีดั่งที่ได้ทำนายไว้ด้วยเทอญ สาธุๆๆ