ลงทะเบียน สินเชื่อฉุกเฉินพิเศษออมสิน ยังกู้ได้


สินเชื่อทั้ง 2 โครงการได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยสินเชื่อพิเศษ สำหรับผู้ที่ทำงานประจำ ได้รับการตอบรับอย่างรวดเร็วจนวงเงินในการขอกู้ยืมเต็มไปตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. 63

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ต้องการสินเชื่อ ณ เวลานี้ (25 พ.ค. 63) ยังสามารถขอ ” สินเชื่อฉุกเฉิน สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ” ได้ เนื่องจากยังเหลือวงเงินกู้อยู่ โดยธนาคารออมสินยังคงเปิดให้ผู้ที่สนใจขอสินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อนำไปใช้จ่ายต่างๆ ได้ ไปจนถึงวันที่ 30 ธ.ค. 63 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ก่อนที่จะตัดสินใจขอสินเชื่อ “กรุงเทพธุรกิจ” พาไปดูรายละเอียดสินเชื่อฉุกเฉิน สำหรับผู้ประกอบอาชีพมีอิสระ ของธนาคารออมสิน ที่มีเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้

วงเงินสินเชื่อสูงสุด 10,000 บาท

คุณสมบัติผู้กู้
– สัญชาติไทย และอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ทั้งนี้เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้แล้วอายุต้องไม่เกิน 70 ปี
– ผู้ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตร (เช่น พ่อค้าแม่ค้า ลูกจ้าง/รับจ้างทั่วไป ขับแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น)
– มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท
– มีที่อยู่อาศัยแน่นอนที่ติดต่อได้
– ผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19

เงื่อนไขสินเชื่อ
– วงเงิน 10,000 บาท
– อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) 0.10% ต่อเดือน
– ไม่ต้องมีหลักประกัน
– ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 2 ปี ปลอดการผ่อนชำระหนี้ใน 6 งวดแรก เริ่มชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดที่ 7 โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้
– ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท

วิธีการรับเงินกู้
เมื่อได้รับข้อความ SMS แจ้งผลการพิจารณาเงินกู้ จะจ่ายโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่แจ้งไว้ภายใน 3 วัน

เอกสารใช้ในการขอกู้
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– เอกสาร/หลักฐานแสดงการได้รับผลกระทบจาก ไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ถ้ามี) เช่น หนังสือแจ้งปิดสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ เอกสารสั่งการจากหน่วยงานราชการ เป็นต้น
– เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ

ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th เลือกลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนที่ 2: กรอกรายละเอียดตามเมนูที่กำหนด

ขั้นตอนที่ 3: รอนัดหมายจากทางธนาคาร ผ่านทาง SMS และเตรียมเอกสารรอทำสัญญา ดังนี้

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– เอกสาร/หลักฐานแสดงการได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ถ้ามี) เช่น หนังสือแจ้งปิดสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ เอกสารสั่งการจากหน่วยงานราชการ เป็นต้น
– เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ

ขั้นตอนที่ 4: ติดต่อธนาคารตามวันเวลาที่กำหนด พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ 5: ธนาคารจะแจ้งผลการอนุมัติผ่านทาง SMS และธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ภายใน 3 วันทำการ นับจากได้รับ SMS

ขั้นตอนที่ 6: ถอนเงินสดผ่านตู้ ATM หรือ MyMo บัตรเดบิต หรือ ATM

ที่มา: ธนาคารออมสิน