ทำแบบนี้ชีวิตดีขึ้น สมหวังดังใจปรารถนา


สวัสดีเพื่อ น ๆทุกคน สำหรับใครที่ เคยได้ฟังธรรมะแล้ว จะได้ยินบ่อยครั้งใน เรื่องของการสวດมนต์ ก่อนนอน ซึ่งในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์โบราณเคยสอน ให้ตั้งจิตก่อนนอนหลับ โดยมีเนื้อหาในเรื่องของ การตั้งจิตประมาณว่ า ขณะที่เราหลับ ขออย่าให้อกุศล ทั้งหลาย กามทั้งหลาย ไหลไปตามกระแส การรับของข้าพเจ้า

ซึ่งในวันนี้เราจะมานำเสนอในเรื่องของวิธีการอธิษฐาน เป็นการอธิษฐานก่อนนอน อຢากให้ท่านได้สละเวลาสักวันละ 3นาที ทำติดต่อกัน3-5วัน เพื่อเป็นสิริมงคล และ หลุดพ้นบ่วงก ร รมของตัวเอง
วิธีการอธิษฐาน ก่อนนอนฝันดี

***********************************

อธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือสวດก่อนนอน

นะโม3จบ

“ สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทะวารัต ตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิภันเต ”

หากข้าพเจ้า จงใจ หรือ ประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกิน บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ พ ระพุทธ พ ระธรรม
พ ระอรหันต์ ทุกพ ระองค์ พ ระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลาย รวมถึง ผู้มีพ ระคุณ และท่านเจ้า กร รมนายเวຣ

จะด้วย กาย วาจา ใจ ก็ดี ขอได้โปรด อโหสิกร รม แก่ข้าพเจ้าด้วย

หากข้าพเจ้า มีเจ้าของในตัว ติดตามมา ขออนุญาต มีคู่ มีครอบครัวได้ เหมือนคนปกติทั่วไป

ขอถอน คำอธิษฐาน คำสาบาน ที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่าย ต่างเป็นอิสระต่อกัน

ข้าพเจ้า จะประพฤติตน ในทางที่ถูกที่ ชอบที่ควร ขอบุญบารมี ในอดีตกาล ที่ผ่านมาจน ถึงปัจจุบัน

จงส่งผล ให้ข้าพเจ้า และ ครอบครัวตลอดจน บริวารที่เกี่ยวข้อง จงเจริญด้วย

อายุ วรรณะ สุขะ พละลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณธนส า รสมบัติ

อุปสรรค ใด ๆ โร คภั ยใดๆ ขอให้มลาย สิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้า มีความสว่าง ทั้งทางโลก ทางธรรม

ตั้งแต่บัดนี้ ตราบเข้าสู่ พ ระนิพพานเทอญ

หากมีผู้ใด เคยสร้างเวຣ สร้างกร รม กับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใด ภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดี อโหสิกร รมให้ ขอถอน ความพຢาบาท

ค ว ามอา ฆ าต และ คำสา ปแช่ง ในทุกชาติทุกภพ ข อ ให้ข้าพเจ้าพ้น จากคำ ส า ป แช่งของปวงชนของ เจ้าก ร รมนายเวຣ ขอให้พ้นนรกภูมิ พบแสงสว่าง ทั้งทางโลก ทางธรรมเทอญ
แนะนำสวດ ก่อนนอนทุกๆ คืน

เ ร าควรตั้งใจ ให้อภัย ทุกสิ่งทุกอย่าง และ แก่ทุกคน ทำเสมือนหนึ่งว่า เราจะไม่ตื่น ขึ้นมาอีก ความตั้งใจ อย่างนี้ ทำให้ใจของเราสงบ และ เราจะหลับไปอย่าง เป็นสุข ตื่นขึ้นพร้อมด้วย ความสดชื่น แจ่มใส ขอจง ท่องจำไว้ว่า เมื่อใดใจของเรา ผูกเว รเมื่อนั้น มองไปทางใดก็พบแต่ ศั ต รู แต่เมื่อใดใจของเรา มีเมตตา มองไปทางใด ก็เจอแต่ มิตรไมตรี

แล้วอย่าลืมที่จะ แ บ่ ง บุ ญ ให้แก่เพื่อนมุนษย์ เพื่อจะได้เป็นบุญกุศลแก่ตัวท่านเอง สาธุบุญใหญ่

ข้ อ มู ล จ า ก : โพสต์ให้อ่ า น