ทำอะไรก็ติดขัด จุดธูป 16 ดอก ปักไว้กลางแจ้ง ชีวิตเปลี่ยน!


ทำอะไรก็ติดขัด จุดธูป 16 ดอ ก ปักไว้กลางแจ้ง บอ ก16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน ช่วยเปิดทาง

เคยสงสัยไหมทำอะไรก็มีแต่ติดขัด เงินฝืดเคือง ค้ า ข า ยไม่คล่องมือ แก้ไม่ห า ยวันนี้เรา

มีบทสวดเพื่อแก้ก ร ร ม ช่วยให้การเงินคล่องมือขึ้น


ด้วยวิธีง่ายตั้งสมาธิและตั้งใจ จุดธูปกลางแจ้ง 16 ดอ ก

หากใครที่กำลังรู้สึกว่าชีวิตในตอนนี้พบเจอแต่อุปสรรค ทำมาหากินไม่ขึ้นในส่วนนี้

อาจเข้าใจได้ว่าอยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังตกต่ำ แต่ชีวิตก็ยังพบเจอแต่สิ่งที่ไม่ดี

ดูเหมือนว่าจะไม่มีเ รื่ อ งดีเกิດขึ้นรอบตัว รู้สึกเหนื่อยและท้อ ทำดีไม่ได้ดี

เจอแต่ปัญหาเข้ามารุมเร้า ต่อให้ขยันขนาดไหนเมื่อ กำลังจะดีขึ้นก็มีเหตุที่

ทำให้ต้องเสียเงิน เสียใจ และต้องกลับไปลำบากใหม่อีกรอบ

เหมือนว่าย่ำอยู่กับที่ ไม่ขยับไปไหน

ธีการคือ ให้ทำการจุดธูป 16 ดอ ก โดยห้ามใช้ปากเป่าให้ใช้มือพัด แล้วท่องนะโมตัสสะ 3 จบ

ตั้งจิตอ ธิษฐ านอัญเชิญครูบาอาจารย์ สัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระพุทธ พระธรรม

พระสงฆ์ นาคราช บิดามารดา ทุกภพทุกชาติ

และเทวดาที่คอยปกปักรั ก ษ าคุ้มครองเราประจำตัว รวมถึงโครงมหาเทพทุกพระองค์

ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหล า ย 19 ชั้นฟ้า 16 พรหมมา 15 ชั้นดิน 14 ภูมิบาล 21 พระภูมิ

รวมถึงพระแม่ธรณี พระแม่คงคา ที่ข้าพเจ้านั้นได้อาศัยอยู่ทุกวันนี้ เจ้าที่เจ้า

เรือน เจ้าก ร ร มนายเวร เจ้าบุญคุณนาย ผีบ้านผีเรือน ทุกสิ่งทุกอย่างทุกภพทุกชาติ

ที่ตัวข้าพเจ้าเคยผูกพันกัน มาตั้งแต่ในอ ดีต ให้มารับรู้รับฟัง คำขอขมา

คำขอถอนคำที่มีต่อ กัน ทั้งในอ ดีต ปัจจุบัน และอนาคต

ของข้าพเจ้าในครั้งนี้ และให้เอ่ยคำว่า

ข้าพเจ้าชื่อ นามสกุล ขอขมาก ร ร ม ในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป ทั้งกายก ร ร มจีก ร ร ม

และมโนก ร ร ม ต่อท่านทั้งหล า ย ไม่ว่าจะรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ระลึกได้ หรือ ไม่ได้ก็ดี

ขอท่านผู้มีฤnธิ์ มีอำนาจ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเจ้าก ร ร มมนายเวร

เจ้าบุญนายคุณ เจ้าเกณฑ์ชะต าของข้าพเจ้าทั้งหล า ย โปรดอโหสิ

ให้กับข้าพเจ้าด้วยเถอะ

อย่าได้โ ก ร ธเคือง อย่าได้จองเวร ต่อข้าพเจ้าอีกต่อไป และโปรดถอ ดถอน

คำสาบที่ให้แก่ข้าพเจ้า หรือคำสาบใดอันเกิດจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำ

หรือถูกกระทำจากท่านทั้งหล า ยก็ดี ขอจงดับหมดสิ้นไปด้วย

ขออนุภาพพระบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ และด้วยบารมีแห่งองค์

มหาโพธิสั ต ว์เจ้าและองค์มหาเทพ โปรดเมตต าและประทานพรแก่ข้าพเจ้า

ด้วยเถิด และช่วยเปิดทางและแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม

และให้การดำรงชีวิตของ

ข้าพเจ้า จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป และขอให้มีโชค

มีลาภ มีเงิน มีทอง เหลือ กินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเถิด

และขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรมอยู่ในศีลในธรรม

เข้ามาช่วยข้าพเจ้าด้วยเถิด สาธุ

จากนั้นตั้งนะโม 3 จบ แล้วเอ่ยคาถา ว่า

ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโตจุติ จิตตะเมตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ

ขอให้สั ต ว์โลกทั้งหล า ยใน 3 ภพ จงพ้นจากภั ยพิบัติและเคราะห์ทั้งปวงเถิด สาธุ

พระคาถานี้เป็นพระคาถาที่พญายม ประชุมกับ พระอินทร์ พระพรหม

ให้มีคาถาบทนี้ ไว้ช่วยคนให้รอ ดพ้นจากความทุกข์ย าก

ลำบาก และภั ยพิบัติทั้งปวง

แ ช ร์ ให้เพื่อนของท่านได้เห็นเพื่อเพิ่มบุ ญ กุ ศลให้แก่ ตัวท่านเอง สาธุ สาธุ