5 วั น เ กิ ด นี้ – เตรียมรับเงินใช้ ไม่ขาดมือ


หลังจาก วันที่ 28 นี้เป็นต้นไป 5 วันเกิดนี้ มี เ งิ นใช้ ไม่ข า ดมือ

สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์

ให้ระวังตัวเกี่ย วกั บการดื่มขอ งมึนเ มาจะทำใ ห้ปากพ ลาดไปรับปา กรับคำ

ใครเขาไว้จะทำให้ลำบากตัวเองทีหลังด้วยนิ สั ยใจใหญ่ของคุณเองจะทำให้ตัวเอง

เดือดร้อนได้ในปลายปี 2563 ไปจ นถึง 2564 ดวงการเงิ นจะค่อยดีขึ้นได้โชค ลา ภ

ด วงฟ้าเปิด มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั บถื อเป็นใจ

มีคนนำโชคมาให้ความฝันเกี่ยวกับการงมเหรียญในน้ำหรือทะเลจะให้โชคใหญ่

มีเกณฑ์จับเงิ นหลักบ้าน ด วงจะ ได้เป็นมห าเศรษฐีคนใหม่

ห ยิบจับอะไรก็ เป็นเงิ นเป็นทองนี้


สำหรับคนเกิดวันพุธ

สบายได้อยู่สักพักก็กลับมาลำบากอีก ดวงตกอับเ รื่ อ งเ งินทองส่ว นหนึ่ง

ก็อาจจะมาจากการใช้เงิ นเกินตัวเป็นหนี้สิน หากรู้ว่าเป็นแบ บนี้

ให้บริหารการเงิ นใหม่ก่อนจะเป็นหนี้ก้อนโต

อย่าเพิ่งสร้างหนี้โชคลา ภด้านกานเงิ น ด วงฟ้าเปิดพญานาคให้โชค

หากฝั นถึงงูใหญ่เตรียมตัวรับโชคก้อนใหญ่ได้เ ล ยมีเกณฑ์

ได้จับเงิ นหลักแสนห ลักล้านเป็นเศรษฐี

ใหม่ป้ายแดงไม่ทันตั้งตัวกันเ ล ย ขยัน ความเพียร ความคิดที่จะไม่

เอาเปรียบผู้อื่น ไม่คดโกง จะทำให้ด วงชะตาของท่านพ บเจอ

กั บความเจริญรุ่งเ รืองตล อดไป

สำหรับคนเกิดวันอังคาร

ด วงคนเกิดวันนี้ดว งมีผู้ใ หญ่คอยหนุนหลังเ รื่ อ งการง า นจ ะทำให้หน้าที่

ก้าวห น้ากว่าคนอื่นเพื่อนบ างคนถึ งกับอิ จ ฉ าที่เราไปไกลกว่าคนอื่น

แต่ลึกๆแล้วท่านเป็นคนเก่งความส ามารถเยี่ยมเ ล ยทีเดียวดวง ชะตา

ฟ้าเปิดด้านการเงิ นจะมีโ ชคลา ภิ คนแม่ให้มาไม่ครบให้โชค

มีเกณฑ์ได้จั บเงิ นก้อ นโตสามารถมีเงิ น

หลักแสนปลดหนี้สิ นได้เ ล ยแถมยังมีเงิ นดาวน์รถดาวน์บ้านได้

อีกรับรองเป็นมหา เศรษ ฐีป้ายแดงแน่นอน


สำหรับคนเกิดวันพฤหัส

ยังตั้งหลักกับชีวิตไม่ได้เ ล ย ยังก ระท่อนกระแท่นวางแผนอน าคตไว้

ยังไม่เป็นรูปเป็นร่า งเงิ นเก็บที่มีก็ลดลงไป ทุกวัน

ชีวิตความเป็นอ ยู่นับ วันก็ยิ่งถดถอย

แต่ใ นต้นปี นี้พอมีโช คมีลา ภให้ ได้ชื่นใจหน่อย ด ว งฟ้าเปิด

สิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์เป็นใจ ทะเบียน รถป้ ายแดง

จะให้โชคมีเ กณฑ์ จับเงิ นหลักแสนห ลักล้านได้ใช้จ่ายหนี้สิน

แ ถมได้ดาวน์บ้านเป็นข องตัวเองอีก ด้วย

สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์

มีเ รื่ อ งให้คิดเยอะใกล้เทศกาลต่างๆแล้วยังรู้สึกตัวเองยังทำอะไร

ไม่เ ป็นชิ้นเป็นอันเ ล ย สึกอึดอัดเห็นเพื่อนมีรถป้ายแดง

แต่ตัวเองยังคง ย่ำ แ ย่อยู่ที่เดิม

แต่หลังจ ากวันที่ 25 พฤษภาคม เป็นต้นไป ทุก อย่างจะดีขึ้น

ตามลำดับด้านการงา นการเงิ นโ ชคลา ภสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นใจบันดาลโชค

มาให้ฝันเห็นเ ด็ กน้อย หรือกุมารจะได้โ ชคก้ อน ใหญ่มีเกณฑ์

จะได้จับเงิ นหลักแส นได้จ่ายหนี้สินด วงชะตา

จะได้เป็นเศรษฐีคนใหม่