ป.ป.ช. เชิญชวนบุคคลทั่วไป ร่วมประเมินคุณธรรม-ความโปร่งใสของหน่วยงาน


ให้คะแนนหน่อย! ป.ป.ช. เชิญชวนประชาชน ร่วมประเมินคุณธรรม-ความโปร่งใสของหน่วยงาน

วันนี้ (1 มิ.ย.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ออกประกาศ เชิญชวนให้บุคคลทั่วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกาประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำปึงบประมาณ พ.ศ.2563

ข่าวที่เกี่ยวข้อง “ป.ป.ช.”

โดยสามารถเข้าไปประเมินแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบ EIT ) ต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยเป็นการตอบแบบสอบถามใน 3 ตัวชี้วัด

ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2563 ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง คือ
1) URL https://itas.nacc.go.th/go/eit/o7pt7g
2) และ QR Code

ขอบคุณ : amarintv.com