ถามประชาชนเห็นด้วยไหม เสนอแนวทางใหม่ ให้เยียวยา 15,000 ทุกคน แค่มีบัตรประชาชน


เสนอแนวทางใหม่ ให้เยียวยาหมื่นห้าทุกคน